50dB, автодиафрагма VD/DD, AES, BLC, 12/24B, 60х46х95мм" />